Foto’s mystiek Boetelerveld

Het Boetelerveld nabij Raalte Bodemkundig gezien ligt dit reservaat in het dekzandgebied van Salland. De dekzanden zijn van 60.000 tot 10.000 jaar geleden afgezet in de laatste ijstijd: het Wurm-glaciaal of Weichselien. Zij zijn zeer uniform van korrelgrootte. Hierin kunnen nog verschillende afzettingsperiode worden onderscheiden. In het reservaat ligt vooral het oudere dekzand aan de oppervlakte. Dit is in het algemeen wat fijner en lemiger dan het later afgezette jongere dekzand. In deze omgeving komen hoofdzakelijk lage humuspodzolgronden voor. Voor een deel zijn deze profielen slecht zwak ontwikkeld. Het Boetelerveld geldt als laatste representant van de vochtige Sallandse heidevelden. Uit oogpunt van natuurwetenschap een reservaat, zoals er in Overijssel geen tweede meer kan worden gevonden. Aangezien dergelijke velden elders in ons land (bijv. Brabant of Drenthe) wezenlijk verschillen van die in Overijssel is het Boetelerveld zelfs voor geheel Nederland enig in zijn soort. Het Boetelerveld bestaat voornamelijk uit vochtige heide, waarin zich op enkele lage plekken veenvegetaties hebben ontwikkeld. Door aanzienlijke grondwaterstanddaling in het recente verleden en onder invloed van een slechter wordend milieu is een groot deel van de dopheide overgroeid en verdrongen door pijpstrootje. T.b.v. het heidebeheer zijn er diverse heidepercelen machinaal geplagd en wordt de heide door vee begraasd. Op de heide zijn verspreid vliegdennenbosjes ontstaan, die vooral in het noord - oostelijke deel van het veld bijna gesloten bossen vormen. Langs de grenzen vinden we enige aangelegde grove dennen - en berkenbosjes en in het zuid - oostelijk deel een perceel grasland dat wordt verschraald. Enige open randen werden met eik ingeplant. Klik hier voor de foto's  

Meest recente berichten

Recente reacties

    Archief

    Categorie├źn

    Meta